Vidio YouTube

Mai asumata vidio reini na anoo ita Naunua iuna sona sapani:

Importance of the Sago Tree - Ray Mears World of Survival - BBC

Mai asumata vidio reini na anoo sapani na Anahatana ihaye tau tuniai reini oyo noo mansia no hali sapani:

Nuaulu Read n Grow Genesis